1.1. Hlavné pojmy

 

1.1.1. STARFLIX Bratislava, s. r. o., Mojmírova 12, 040 01 Košice, IČO: 50 818 317, DIČ: 2120500679, web stránka: https://starflix.sk/, email: info@starflix.sk, reprezentant značky Starflix pre územie Slovenskej republiky (ďalej len „Starflix“ a rodové variácie výrazu)

1.1.2. Online obchod – web stránka so systémom na predaj cez internet, ktorá umožňuje návštevníkom nakupovať produkty alebo služby.

1.1.3. Web stránka – kolekcia súvisiacich stránok informácií, prezentujúca informácie na internete, za štandardných okolností pod jednou doménou.

1.1.4. Doména – adresa web stránky (napr. starflix.sk) a koncovka emailovej adresy (napr. @starflix.sk), pozostávajúca z písmen, čísel a pomlčiek.

1.1.5. Web hosting – priestor na ukladanie súborov a databáz, ktorý je dostupný cez sieť internet

1.1.6. Internetová reklama – marketingová a reklamná forma, ktorá doručuje marketingové posolstvo potenciálnym zákazníkom používajúcim internet.

1.1.7. Logo – symbol, pozostávajúci z nápisu a/alebo grafického elementu alebo z kombinácie oboch, použitý na odlíšenie organizácie alebo jej produktov alebo služieb iných organizácií.

 

1.2. Zámer Všeobecných obchodných podmienok a podmienok poskytovania služieb

 

1.2.1. Zámerom týchto Všeobecných obchodných podmienok a podmienok používania je regulovať vzťah medzi Starflixom a jeho zákazníkmi v záujme zaistenia profesionálneho a hladkého poskytovania služieb zakúpených cez internet.

1.2.2. Všeobecné obchodné podmienky a podmienky poskytovania služieb stanovujú všeobecné pravidlá pre závery, výkon a ukončenie zmlúv pre všetky služby, balíky služieb a doplnky predávané cez internet na starflix.sk

 

1.3. Princípy poskytovania služieb

 

1.3.1. Profesionalita. Tento princíp znamená, že Starflix poskytuje najvyššiu triedu služieb, orientovanú na záujmy klientov.

1.3.2. Precíznosť. Tento princíp znamená, že služby sú doručované podľa zákazníkových očakávaní a v súlade s termínmi.

1.3.3. Efektivita. Tento princíp znamená, že Starflix používa zdroje ekonomicky efektívne, v záujme dosiahnutia výsledku s čo najnižšími nákladmi pre zákazníka – podľa možností a potrieb projektu.

1.3.4. Obchodná priateľskosť. Tento princíp znamená, že všetci zákazníci Starflixu sú obslúžený slušne, všetky problémy sú riešené slušným a úctivým spôsobom a všetky informácie zverené Starflixu zákazníkmi sú zachované dôvernými.

1.3.5. Partnerstvo. Tento princíp znamená, že Starflix sa orientuje na dlhodobé spolupráce založené na vzájomnom obohacovaní sa.

 

1.4. Uzavretie zmluvy

 

1.4.1. Zmluva je uzavretá cez internet na web stránke starflix.sk, ktorá obsahuje štandardné komerčné ponuky.

1.4.2. Klient, ktorý si chce zakúpiť relevantnú službu, vloží danú službu do košíka, vyplní registračný formulár, prečíta si a odsúhlasí znenie týchto Všeobecných obchodných podmienok zakliknutím políčka “ Prečítal(a) som si a súhlasim s Podmienky poskytovania služieb“ a uhradí poplatok za služby vložené do košíka.

1.4.3. Ak zákazník chce objednať nie štandardnú službu, ale službu na mieru, mal by zákazník kontaktovať Starflix cez telefón, e-mail alebo vyžiadať si cenové ponuky na mieru, podľa projektu.

1.4.4. Zmluva medzi Starflixom a zákazníkom je považovaná za uzavretú po prijatí prostriedkov rovnajúcich sa sume za službu zo strany zákazníka na jeden z účtov Starflixu.

1.4.5. Zmluva so Starflixom môže byť uzavretá mimo internetu, podpísaním papierovej dokumentácie zmluvy a/alebo zaslania nascanovanej dokumentácie zmluvy, ktorá obsahuje aj podpis zákazníka. Tieto podmienky majú doplňujúcu účinnosť papierovej dokumentácie zmluvy.

1.4.6. Zákazník súhlasi, že faktúry budú sprístupnené špecifickému e-mailovému kontu a uložené v klientskej zóne Starflixu. Pri vystavovaní novej faktúry, klient môže byť informovaný na telefónnom čísle zadanom v údajoch o jeho účte. Faktúry sú doručované klientovi vo formáte *.pdf. Ak si zákazník želá dostať faktúry v papierovej podobe poštou, musí o túto službu požiadať písomnou formou a takáto korešpondencia faktúr je hradená na strane zákazníka.

 

1.5. Výkon zmluvy

 

1.5.1. Starflix poskytuje služby v súlade s najvyššími profesionálnymi štandardmi a v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami.

1.5.2. V záujme poskytnúť služby spĺňajúce očakávania zákazníka, všetky zmluvy sú vykonané a služby sú poskytované podľa informácií poskytnutých zákazníkom v projektovom formulári. Formulár nájde zákazník na web stránke Starflixu.

1.5.3. Ak zákazník neposkytne informácie požadované vo formulári, Starflix vykoná zmluvu s informáciami, ktoré zákazník poskytol. Starflix má právo doplniť chýbajúce informácie, rozhodnúť o nastaveniach a prispôsobeniach, aplikovať iné riešenia vo svojom súkromí za účelom plného poskytnutia služby a dokončenia projektu v čo najlepšom prevedení.

1.5.4. Starflix informuje zákazníka o poskytnutí služby e-mailom. Služba je považovaná za plne vykonanú a prijatú zákazníkom, ak zákazník neposkytne zdôvodnené pripomienky k neúplnému vykonaniu zmluvy (k projektu) v lehote 5 pracovných dní.

 

1.6. Ukončenie zmluvy

 

1.6.1. Zmluvný vzťah končí, keď je plne vykonaný oboma stranami.

1.6.2. Zmluvný vzťah môže byť ukončený, ak súhlasia obe zmluvné strany.

1.6.3. Zmluvný vzťah môže byť ukončený jednou zo zmluvných strán v prípade závažného porušenia zmluvy podľa Občianskeho zákonníka a právneho poriadku Slovenskej republiky.

1.6.4. Zmluvný vzťah môže byť ukončený jednou zo zmluvných strán v prípadoch zachytených v týchto Všeobecných obchodných podmienkach.

2.1. Registrácia domény

 

2.1.1. Starflix poskytuje službu registrácie domény s nasledovnými TLD: .com, .net, .org, .eu, .co.uk, .pl, .lt, .lv, .sk, .by, .ru.Zoznam možných TLD môže byť rozšírený Starflixom bez zmeny alebo aktualizácie týchto Všeobecných obchodných podmienok a podmienok poskytovania služieb.

2.1.2. Registrácia domény je vykonaná podľa pokynov a informácií poskytnutých zákazníkom a Starflix nie je zodpovedný za chyby vo vyplnení alebo inej prezentácií informáciami spôsobené zákazníkom.

2.1.3. Doména je registrovaná v mene zákazníka. Zákazník je považovaný za majiteľa (držiteľa) domény a Starflix je považovaný za technického manažéra domény.

2.1.4. Všetky domény registrované v Starflixe môžu byť použité s prednastavenými NS servermi ns1.starflix.net, ns2.starflix.net. Zákazník si môže nastaviť akékoľvek iné NS servery alebo zmeniť ich kedykoľvek, ale Starflix negarantuje kvalitu manažmentu domény pod inými NS servermi iných poskytovateľov týchto služieb.

2.1.5. Domény sú registrované alebo predĺžené na dobu, ktorá bola objednaná a uhradené zákazníkom. Registrácia domény je vykonaná hneď po prijatí úhrady prostriedkov od zákazníka na jeden z účtov Starflixu. Ak zákazník použije iné platobné spôsoby, ako tie, ktoré mu ponúka Starflix, ale urobí manuálny bankový prevod, doména je registrovaná alebo predĺžená v priebehu 3 pracovných dní po pripísaní uhradených prostriedkov na jeden z účtov Starflixu. Starflix môže použiť software od tretích strán za účelom registrácie domény.

2.1.6. Zákazník uvedením informácií potvrdzuje, že uvádzané informácie sú správne, identifikujúce reálneho vlastníka domény. Zákazník potvrdzuje a súhlasí s tým, že zadané údaje, ktoré poskytol, budú použité za účelom registrácie domény.

2.1.7. Zákazník súhlasí s tým, že jeho osobné údaje budú poskytnuté verejnej databáze WHOIS, používanej na identifikáciu vlastníkov domén. Zákazník je oboznámený s faktom, že každá doména má iné pravidlá registrácie a rôzne typy registrujúceho majú rôzne pravidlá zobrazovanie osobných údajov

2.1.8. Starflix nevracia žiadne poplatky spojené s registráciou domény za žiadnych okolností, nakoľko žiadny centrálny registrátor nevracia poplatky spojené s registráciou domén.

2.1.9. 30 dní pred vypršaním registrácie, Starflix zasiela email zákazníkovi určený na predĺženie registrácie domény. Zákazník, ktorý uhradí faktúru za predĺženie domény použitím platobnej brány, bude mať automaticky predĺženú doménu na obdobie, ktoré si týmto úkonom predplatil. V prípade, že zákazník neuhradí faktúru pred dátumom predĺženia domény, Starflix negarantuje schopnosť zákazníka doménu predĺžiť. Zákazník môže vykonať úhradu zadaním manuálneho bankového prevodu, ale na zaistenie hladkého predĺženia registrácie domény, zákazník musí zadať takýto príkaz na prevod najneskôr 3 pracovné dni pred dátumom vypršania platnosti registrácie domény.

2.1.10. Starflix umožňuje zákazníkovi plný manažment domény, id est nastaviť a meniť NS servery domény, nastaviť a meniť IP adresu, nastaviť a meniť presmerovania domény, prenos domény k inému registrátorovi

 

2.2. Služby hostingu

 

2.1.1. Starflix poskytuje dva typy hostingových služieb: web hosting a hosting pre online obchod.

2.1.2. Hostingové služby zahŕňajú plné rozhranie pre súbory, databázy a mailové schránky. Hostingové služby taktiež zahŕňajú podporu pri používaní hostingového prostredia cez email, telefón alebo iné nástroje implementované Starflixom.Hostingové služby nezahŕňajú podporu pri používaní softwaru tretích strán, rovnako ako administráciu web stránky.

2.1.3. Starflix sa snaží poskytovať najvyššiu kvalitu hostingových služieb, aká je možná a zabezpečuje, že server pracuje 99.9% času. Zákazník bude informovaný o plánovaných výpadkoch služieb za účelom technickej údržby, preventívnych prác alebo prác za účelom zlepšenia, ktoré by mohli oslabiť správne fungovanie služieb 1 pracovný deň pred takým plánovaným výpadkom.

2.1.4. V prípade technických problémov, Starflix je povinný eliminovať výpadky služieb v čo najkratšom možnom čase.

2.1.5. V záujme zaistenia komfortu zákazníka, Starflix nestanovuje limity na svojich hostingových plánoch a poskytuje zákazníkovi schopnosť použiť toľko priestoru na diskoch, množstva prenesených dát a mailových schránok, koľko potrebuje pri oboch hostingových plánoch. V záujme zaistenia hladkého a profesionálneho chodu služieb, Starflix môže nastaviť limit pre konkrétneho klienta, ak jeho spotreba zdrojov škodí alebo ohrozuje hladký chod využívaných služieb inými zákazníkmi. Neobmedzené zdroje nie sú určené pre webové projekty, ktoré priamo mieria na využívanie priestoru na diskoch, napríklad warehousy, archivácia súborov, skladovanie videa alebo iných médií, atď. Neobmedzené zdroje sú určené na používanie pre ich primárny cieľ – hostovanie web stránky alebo internetového obchodu.

2.1.6. Všetky informácie nahrané a uložené na hostingu Starflix, rovnako ako e-mailové správy odoslané a prijaté zákazníkom sú považované za vlastníctvo (majetok) zákazníka.

2.1.7. Ak je ktorákoľvek služba hostingu zahrnutá v balíku služieb, v ktorom niektoré sú služby ponúkané za špeciálne ceny (zľavy alebo bezplatne), ukončenie zmluvy o hostingu znamená zrušenie špeciálnej ceny, čo spôsobí následok vzniknutý zákazníkovi – uhradiť poplatky za poskytnuté služby podľa štandardného cenníka

2.1.8. Starflix poskytuje najvyššiu kvalitu služieb, ale nie je zodpovedný za nepretržitosť týchto služieb alebo iných porúch služieb, ktoré môžu vzniknúť a nie sú zapríčinené chybou Starflixu alebo vyššou mocou.

2.1.9. Starflix nenesie zodpovednosť za obsah informácií poskytnutých zákazníkom, na stránkach, ktoré hostuje, tento obsah nie je kontrolovaný alebo upravovaný Starflixom. Plná zodpovednosť za správnosť informácií, v súlade s právnym poriadkom Slovenskej republiky, používanie e-mailov na tieto účely a obsah informácií posielaných na tieto e-mailové adresy je na zákazníkovi.

2.1.10. Je zakázané používať mailové schránky, vytvorené na serveroch Starflixu za účelom spamu. Mailové schránky nesmú byť používané ani na ukladanie väčších súborov z tohto dôvodu. Starflix môže požiadať zákazníka o vyprázdnenie mailových schránok, ktoré držia väčšie súbory. Ak zákazník nevyprázdni takúto mailovú schránku, Starflix môže túto úpravu vykonať zaňho, ale vždy s predčasným upozornením zákazníka. Štandardne nemajú mailové schránky žiadne limity, ale v prípade, že zákazníkova mailová schránka znemožňuje hladký chod a používanie hostingových služieb iným zákazníkom, môže byť takýto limit nastavený.

2.1.11. V prípade, že Starflix zaznamená podozrivú aktivitu, napríklad kód so škodlivou štruktúrou vytvárajúci požiadavky na server, netypické zvýšenie činnosti CPU, súvislé posielanie spamu, iné možné hrozby hladkého chodu a používania hostingových služieb pre iných zákazníkov, alebo porušenie týchto Všeobecných obchodných podmienok, Starflix má právo znefunkčniť zákazníkov účet bez varovania

2.1.12. Web hostingový účet je znefunkčnený, ak služby nie sú predĺžené v lehote 7 dní po dátume vypršania. Ak služby nie sú predĺžené v lehote 30 dní od dátumu vypršania, účet je vymazaný zo systémov Starflixu. Obnova zmazaného účtu je možná, ale za extra poplatok a ak mesačná záloha obsahuje informácie daného účtu.

2.1.13. Zákazník má právo jednostranne odstúpiť od zmluvy a odoprieť zabezpečenie služieb tak, že o tom informuje Starflix písomne 30 dní vopred, v prípade, že Starflix nevie zaručiť kvalitu služieb (ak server nebude fungovať viac ako 36 hodín v kalendárnom mesiaci). V tomto prípade Starflix vráti zákazníkovi poplatok, ktorý mu zákazník uhradil alikvotne odo dňa, kedy zákazník podá písomné odstúpenie od zmluvy. V prípade, že zákazník chce odstúpiť od zmluvy a odoprieť hostingové služby, nie príčinou Starflixu, poplatok za služby nebude vrátený, ak klient sám, použitím služieb tretích strán alebo na žiadosť niektorého zo zástupcov Starflixu použil server, i. e. nainštaloval CMS (redakčný) systém, nahral súbory na server, vytvoril mailové schránky a pod.

2.1.14. Vracané poplatky nezahŕňajú poplatky platobných brán a poplatky za doménu, ktorý Starflix uhrádza registrátorovi.

 

2.3. Logo

2.3.1. Starflix ponúka dva typy dizajnu loga: “logo s“ a “logo pro“

2.3.2. Za účelom doručenia služieb dizajnu, ktoré budú spĺňať očakávania zákazníka, oba typy loga sú dizajnované podľa informácií poskytnutých zákazníkom vo formulári k projektovým informáciám.

2.3.3. Dizajn “loga s“ prebieha nasledovne: zákazník poskytne informácie, ktoré sú potrebné na dizajn loga, Starflix pripraví logo v priebehu 5 pracovných dní a prezentuje logo zákazníkovi.

2.3.4. Dizajn “Loga pro“ prebieha nasledovne: zákazník poskytne informácie, Starflix pripraví 3 rôzne logá v priebehu 5 pracovných dní, zákazník si vyberie jedno z nich a dodá pripomienky k vybranému návrhu loga v priebehu 10 pracovných dní, Starflix vykoná úpravy v priebehu 5 pracovných dní a prezentuje logo zákazníkovi.

2.3.5. Zákazník by mal byť špecifický a dodať čo najpresnejšie pripomienky k zmenám na vybranom logu.

2.3.6. Tri možnosti loga sú prezentované v jednom súbore *.pdf doručenom email

2.3.7. Finálne logo je prezentované zákazníkovi v 3 rôznych veľkostiach v *.png alebo *.jpeg formátoch a v *.ai formáte

 

2.4. Internetové projekty

 

2.4.1. Všeobecné ustanovenia

2.4.1.1. Zákazníci si môžu objednať dizajn web stránky alebo online obchodu na starflix.sk. Klient objedná hosting Starflix a dizajn web stránky alebo online obchodu pridaním týchto položiek do košíka. Klient môže použiť doménu, ktorú už vlastní alebo môže objednať novú doménu.

2.4.1.2. Zmluva na službu dizajnu web  stránky je uzatvorená v momente, keď klient urobí platbu použitím zaintegrovanej platobnej brány alebo manuálnym bankovým prevodom.

2.4.1.3. Po prijatí prostriedkov na účet Starflixu, zákazník si môže vyplniť formulár informácií k projektu. V tomto formulári zákazník upresní svoje očakávania, dizajnové koncepty, ktoré chce, farebnú schému, zoznam požadovaných podstránok (mapu stránok) a ich názvy, poskytne textové informácie, ktoré chce použiť na svojej stránke, vrátane adresy svojho biznisu, poskytne iné informácie, ktoré formulár požaduje. Web stránka je postavená na základe informácií poskytnutých v tomto formulári.

2.4.1.4. Ak zákazník neposkytne všetky nutné informácie, Starflix vyrieši nedostatok týchto informácií spôsobmi, aké uzná za vhodné, aby sa služby dokončila, ale vždy berie do úvahy najlepšie praktiky dizajnu a potreby zákazníka.

2.4.1.5. Nedostatok informácií môže byť vyriešený týmito spôsobmi:

2.4.1.5.1. Ak klient nedodá svoje logo, Starflix nahrá .png súbor s klientovým trademarkom/názvom firmy vypísanom v rovnakom fonte ako je web stránka v mieste loga;

2.4.1.5. 2. Ak klient nedodá názvy stránok, Starflix použije základný set stránok (O nás, Služby, Cenník, Kontakt);

2.4.1.5.3.  Ak klient nedodá texty, Starflix použije “Lorem ipsum“ automatický generovaný text na vypĺnenie textových polí;

2.4.1.5.4. Ak klient nedodá média, Starflix vyberie fotky alebo videá, ktoré uzná za vhodné;

2.4.1.5.5.  Ak klient nedodá farby, ktoré majú tvoriť schému stránky, Starflix vyberie farby, ktoré uzná za vhodné;

2.4.1.5.6. Ak klient nedodá žiadny dizajnový smer (weby, ktoré sa mu páčia), Starflix vyberie smer, ktorý uzná za vhodný;

2.4.1.5.7. Ak klient nedodá prihlasovacie údaje do manažmentu domény u iného poskytovateľa, Starflix vytvorí web stránku v oddelenej zložke hocijakej domény;

2.4.1.5.8. Ak klient nedodá produktové kategórie pre online obchod, Starflix vytvorí 5 hocijakých produktových kategórií;

2.4.1.5.9. Ak klient nedodá zoznam produktov pre online obchod, Starflix pridá 5 hocijakých produktov do každej kategórie;

2.4.1.5.10. Ak klient nedodá produktové fotky pre online obchod, Starflix vyberie a pridá k týmto produktom hocijaké fotky;

2.4.1.5.11. Ak klient nezadá, aké e-mailové kontá chce vytvoriť, Starflix vytvorí e-mailové konto info@klientovadoména

2.4.1.6. Starflix môže aplikovať rôzne riešenia na problém nedostatku informácií, ktoré boli od zákazníka požadované, ale zákazník nedodal. Nedodanie informácií zo strany klienta nesmie byť považované za právoplatný dôvod na vrátenie prostriedkov, ktoré uhradil.

2.4.1.7. Keď je web stránka dokončená, Starflix informuje zákazníka o tejto skutočnosti e-mailom a/alebo telefónom a pošle mu prihlasovacie údaje do manažmentu web stránky/online obchodu.

2.4.1.8. Za účelom zaistenia, že projekt splní zákazníkove očakávania, zákazník má právo poskytnúť zoznam úprav a zmien dvakrát. Prvýkrát zákazník môže dodať zoznam pripomienok v priebehu 5 pracovných dní od upozornenia, že projekt je hotový. Starflix tieto úpravy vykoná v priebehu 7 pracovných dní po prijatí zoznamu od zákazníka. Druhýkrát zákazník môže dodať zoznam dodatočných úprav v priebehu 5 pracovných dní od upozornenia, že úpravy boli urobené, Starflix zmeny vykoná do 7 pracovných dní po prijatí zoznamu od zákazníka a upozorní zákazníka o ich vykonaní e-mailom a/alebo telefónom. Ak zákazník nedodá zmysluplné a primerané pripomienky podľa znenia týchto Všeobecných obchodných podmienok a podmienok poskytovania služieb v udaných termínoch, situácia sa vyhodnocuje tak, že zákazník prijal projekt ako plne hotový.

2.4.1.9. V záujme zaistiť jasné a optimalizované procesy, zákazník musí vyplniť celý formulár informácií k projektu a s čo najvyššou kvalitou informácií. Zákazník nesmie požadovať zmeny po dokončení projektu, ktoré už zapísal do formulára informácií k projektu a veci, ktoré už prijal (po prvom dokončení alebo prvom kole úprav). Zákazník nesmie požadovať doplnenie extra informácií na web stránku, ktoré mohol dodať vo formulári informácií k projektu, ale Starflix môže vyhovieť vo veci pridania niektorých informácií, ako uzná za vhodné.

2.4.1.10. Zákazník si môže prikúpiť viac kôl úprav. V oddelenom zakúpenom kole úprav môže zákazník požadovať zmeny v informáciách, ktoré už zadal skôr vo formulári informácií k projektu alebo pridať hocijaké extra informácie, aké chce.

 

2.4.2. Dizajn web stránky

2.4.2.1. Služba dizajnu web stránky je orientovaná na vytvorenie kompletnej, modernej prítomnosti zákazníka na internete, založenom na WordPresse – cms systéme (redakčnom)

2.4.2.2. Služba dizajnu web stránky zahrňuje tieto úkony:

2.4.2.2.1. Nainštalovanie a nastavenie WordPressu a dizajnových nástrojov;

2.4.2.2.2. Vytvorenie elegantnej, responzívnej web stránky, ktorá je v súlade s poslednými dizajnovými trendmi vo svete;

2.4.2.2.3. Vytvorenie do 20 informatívnych stránok (podstránok)

2.4.2.2.4. Vytvorenie unikátnej úvodnej stránky webu

2.4.2.2.5. Vytvorenie unikátnej šablóny vnútri stránky, i. e. možnosť úprav zo strany zákazníka

2.4.2.2.6. Vytvorenie unikátnej kontaktnej stránky;

2.4.2.2.7. Vytvorenie unikátnej stránky produktového katalógu/galérie;

2.4.2.2.8. Výber správnych médií na slider alebo hlavnú sekciu;

2.4.2.2.9. Umiestnenie informácií na tieto stránky (do 20 A4 strány textu napísaného veľkosťou 12 a/alebo do 20 súborov médií);

2.4.2.2.10. Nahranie loga;

2.4.2.2.11. Nahranie faviconu (obrázok v záhlaví záložky – tabu prehľadávača);

2.4.2.2.12. Výber fontu textov;

2.4.2.2.13. Responzívnosť web stránky;

2.4.2.2.14. Integrácia Google mapy;

2.4.2.2.15. Integrácia stránok na sociálnych médiách (do 10);

2.4.2.2.16. Integrácia kontaktného formuláru (do 10 políčok s textovou informáciou /napr. meno, názov firmy, telefónne číslo, e-mail, predmet, text, atď.);

2.4.2.3. Dizajn web stránky nezahŕňa písanie alebo úpravu textov web stránky, rovnako ako úpravu mediálnych súborov (obrázky, videá, atď.)

2.4.2.4. Dizajn web stránky je doručený do 10 pracovných dní po vyplnení formulára informácií k projektu a prijatí finálnych médií, ak nejaké zákazník bude poskytovať.

 

2.4.3. Dizajn online obchodu

2.4.3.1. Služba dizajnu online obchodu je orientovaná na vytvorenie plne funkčného, kompletného a moderného online obchodu pre zákazníka, postavenom na WooCommrce platforme.

2.4.3.2. Služba dizajnu online obchodu zahŕňa tieto úkony:

2.4.3.2.1. Nainštalovanie a nastavenie WordPressu, dizajnových nástrojov a WooCommerce platformy;

2.4.3.2.2. Vytvorenie plne funkčného, elegantného a responzívneho online obchodu, ktorý je v súlade s poslednými dizajnovými trendmi dizajnu vo svete;

2.4.3.2.3. Vytvorenie do 20 informatívnych stránok (podstránok);

2.4.3.2.4. Vytvorenie unikátnej úvodnej stránky webu

2.4.3.2.5. Vytvorenie unikátnej šablóny vnútri stránky, i. e. možnosť úprav zo strany zákazníka

2.4.3.2.6. Vytvorenie unikátnej kontaktnej stránky;

2.4.3.2.7. Vytvorenie unikátnej stránky produktovej galérie;

2.4.3.2.8. Výber správnych médií na slider alebo hlavnú sekciu;

2.4.3.2.9. Umiestnenie informácií na tieto stránky (do 20 A4 strány textu napísaného veľkosťou 12 a/alebo do 20 súborov médií);

2.4.3.2.10. Vytvorenie do 10 produktových kategórií;

2.4.3.2.11. Výber správnych médií na slider alebo hlavnú sekciu;

2.4.3.2.12. Vloženie do 50 produktov (5 v každej produktovej kategórii);

2.4.3.2.13. Vloženie funkcie košíka;

2.4.3.2.14. Vloženie “check-out“ stránky – dokončenie objednávky;

2.4.3.2.15. Zaintegrovanie platobnej brány plne kompatibilnej s WooCommerce ( dostupný bezplatný plug-in)

2.4.3.2.16. Nahranie loga;

2.4.3.2.17. Nahranie faviconu (obrázok v záhlaví záložky – tabu prehľadávača);

2.4.3.2.18. Výber fontu textov;

2.4.3.2.19. Responzívnosť online obchodu;

2.4.3.2.20. Integrácia Google mapy;

2.4.3.2.21. Integrácia stránok na sociálnych médiách (do 10);

2.4.3.2.22. Integrácia kontaktného formuláru (do 10 políčok s textovou informáciou /napr. meno, názov firmy, telefónne číslo, e-mail, predmet, text, atď.);

2.4.3.3. Klient musí poskytnúť všetky prihlasovacie údaje a dôležité informácie týkajúce sa integrácie platobnej brány. Ak klient nedodá tieto informácie vo formulári informácií k projektu alebo do 15 pracovných dní, Starflix dokončí službu dizajnu online obchodu bez integrácie platobnej brány.

 

2.5. Administrácia web stránky

 

2.5.1. Za účelom zabezpečenia možnosti ďalšieho dotvárania a developmentu web stránky zákazníkovi, Starflix ponúka svojim zákazníkom administráciu web stránky ako oddelenú službu.

2.5.2. Zmluva o administrácii web stránky je uzavretá v momente prijatia prostriedkov na strane Starflixu zo strany zákazníka za túto službu.

2.5.3. Administrácia web stránky zahŕňa tieto samostatné služby:

2.5.3.1. Pridávanie, zmena a aktualizácia informácií alebo médií na web stránke;

2.5.3.2. Generovanie nových mailových kont s podporou ich konfigurácie.

2.5.4. Administrácia web stránky zahŕňa 1 hodinu administračnej činnosti za mesiac, ale tento čas môže byť zväčšený, ak zákazník potrebuje viac úprav. Táto hodina za mesiac sa nepresúva z jedného mesiaca na druhy, ak nie je využitá.

 

2.6. SEO (Search Engine Optimisation) – optimalizácia pre vyhľadávače

 

2.6.1. Starflix podporuje rast web stránok alebo online obchodov zákazníkov v priečkach výsledkov vyhľadávačov a v záujme toho umožňuje nákup služby SEO online.

2.6.2. Cieľ optimalizácie pre vyhľadávače je optimalizovať obsah web stránky (online obchodu) tak, aby spĺňal podmienky vyhľadávačov a týmto zvýšil umiestnenie zákazníkovej stránky vo výsledkoch vyhľadávača.

2.6.3. Služby SEO zahŕňajú tieto osobitné úkony:

2.6.3.1. Stratégia formovania kľúčových slov;

2.6.3.2. Optimalizácia permalinkov;

2.6.3.3. Optimalizácia názvov podstránok;

2.6.3.4. Nastavenie a optimalizácia meta dát (popisov);

2.6.3.5. Nastavenie rozdielnych zameraných kľúčových slov na jednotlivé podstránky

2.6.3.6. Optimalizácia hustoty a umiestnenia kľúčových slov na podstránke;

2.6.3.7. Nastavenie a optimalizácia SEO titlov;

2.6.3.8. Optimalizácia obrázkov;

2.6.3.9. Registrácia do SEO nástrojov vyhľadávača;

2.6.3.10. Formovanie a zadanie mapy stránok v *.xml súbore;

2.6.3.11. Prezentácia podstránok webu vyhľadávaču;

2.6.3.12. Nastavenie preferovanej verzie web stránky;

2.6.3.13. Nastavenie Cache;

2.6.3.14. Formovanie a prezentovanie reportu výsledkov pred a po;

2.6.4. Optimalizácia pre vyhľadávače je vykonaná Starflixom v priebehu 7 pracovných dní po prijatí všetkých nutných informácií od zákazníka.

2.6.5. Starflix aplikuje najlepšie nástroje optimalizácie pre vyhľadávače a techniky s nimi súvisiace za účelom dosiahnutia najvyšších umiestení vo výsledkoch vyhľadávačov. Starflix nedokáže kontrolovať alebo mať vplyv na výsledky vyhľadávaní vo vyhľadávačoch, ale adaptuje web stránku na požiadavky vyhľadávačov a tým pádom nemôže zaručiť špecifikovanie presných umiestnení (hodnotení) web stránky po dokončení optimalizácie pre vyhľadávače.

 

2.7. Služby manažovania reklamy

 

2.7.1. Zákazníci Starflixu si môžu zakúpiť služby manažmentu reklamy na reklamné kampane na Googli, Facebooku, Yandexe, Bingu, LinkedIne a Twittri – reklamných sieťach.

2.7.2. Manažment reklamy na týchto sieťach zahŕňa vytvorenie reklamného účtu, napísanie textov reklamy, nastavenie reklamného rozpočtu, nastavenie všetkých nastavení a vlastností kampane, optimalizáciu kampane, monitoring report výsledkov. Manažment reklamy nezahŕňa tvorbu a úpravu banerov, video klipov alebo iných vizuálnych materiálov. Tieto služby môžu byť zakúpené ako samostatné služby Starflixu.

2.7.3. Manažment reklamných kampaní je vykonávaný podľa informácií poskytnutých zákazníkom. Tie sú dodané vyplnením projektového formulára informácií pre reklamný manažment, kde si zákazník zadá cieľ kampane, produkty alebo služby a ich popisy, špecifikuje cielenú časť trhu, nutné vizuálne materiály (ak je potrebné), predbežné kľúčové slová alebo frázy, dátumy spustenia a ukončenia kampane, rovnako ako hocijaké iné špeciálne požiadavky.

2.7.4. V prípade, že zákazník neposkytne všetky potrebné informácie, Starflix vyrieši tento nedostatok informácií, ako uzná za vhodné. Ak zákazník nezadá dátumy spustenia a ukončenia kampane vo formulári, kampaň sa spustí v priebehu 5 pracovných dní. Ak klient nenastaví dĺžku trvania kampane, Starflix nastaví dĺžku jedného kalendárneho mesiaca. Ak rozpočet navrhnutý zákazníkom nie je dostačujúci na jeden kalendárny mesiac, tak na toľko dní, koľko sa dá vytvoriť dní s minimálnym rozpočtom.

2.7.5. Zákazník je informovaný o štarte reklamnej kampane jeden deň pred jej spustením a o ukončení reklamnej kampane v priebehu 3 pracovných dňoch po jej ukončení. Zákazník má právo dostať report k reklamnej kampani v priebehu 5 pracovných dní po jeho požiadavke na zaslanie tohto reportu.

 

2.8. Dizajn banerov

 

2.9.1. Zákazníci Starflixu si môžu zakúpiť dizajn banerov online.

2.9.2. Zákazník si po uhradení služieb môže skompletizovať a zaslať formulár informácií k dizajnu banerov.

2.9.3. Starflix pripraví banery podľa informácií zadaných zákazníkom a prezentuje ich zákazníkovi e-mailom v priebehu 5 pracovných dní od prijatia informácií k projektu. Banery sú prezentované v *.jpeg alebo *.gif formáte.

2.9.4. Zákazník môže zadať pripomienky na zmeny v baneroch do 5 pracovných dní odo dňa prezentácie. Ak zákazník nepožiada o žiadne zmeny v priebehu 5 pracovných dní, má sa za to, že zákazník prijal banery ako hotové.

 

2.9. Tvorba stránok sociálnych médií

 

2.9.1. Zákazníci Starflixu si môžu zakúpiť službu tvorby stránky na sociálnych médiách.

2.9.2. Zákazník po uhradení služieb môže skompletizovať a zaslať formulár informácií k tvorbe stránky na sociálnych médiách.

2.9.3. Starflix vytvorí a nahrá profilovú fotku a cover fotku na relevantnú stránku na sociálnych médiách a informuje zákazníka o dokončení tvorby stránky v priebehu 5 pracovných dní po prijatí projektových informácií.

2.9.4. Zákazník môže zaslať podnety na zmeny v priebehu 5 pracovných dní po tom, čo je informovaný o dokončení stránky na sociálnych médiách. Ak zákazník nepožiada o žiadne zmeny v priebehu 5 pracovných dní, má sa za to, že zákazník prijal službu tvorby stránky na sociálnych médiách ako hotovú.

 

2.10. Administrácia sociálnych médií

 

2.10.1. Zákazníci Starflixu si môžu zakúpiť administráciu sociálnych médií.

2.10.2. Zákazník vyberie počet príspevkov do týždňa, ktoré chce aby boli publikované na stránke na sociálnych médiách a uhradí služby.

2.10.3. Po uhradení služby, zákazník môže vyplniť a zaslať informácie k projektu. Administrácia sociálnych médií je vykonávaná podľa informácií zadaných v príslušnom formulári.

 

2.11. Doplnky (Add-ons)

 

2.11.1. Google Analytics

2.11.1.1. Zákazníci si môžu kúpiť integráciu Google Analytics na svojej web stránke.

2.11.1.2. Zákazník uhradí službu a poskytne informácie nutné na vykonanie služby.

2.11.1.3. Starflix v priebehu 5 pracovných dní odo dňa prijatia potrebných informácií zaintegruje Google Analytics na zákazníkovu web stránku a informuje zákazníka o tejto skutočnosti.

2.11.2. Google my business

2.11.2.1. Zákazník si môže zakúpiť tvorbu služby Google My Business v online obchode Starflix.

2.11.2.2. Po uhradení služby, zákazník poskytne informácie potrebné na vykonanie služby a v priebehu 3 pracovných dní odo dňa ich prijatia, Starflix vytvorí Google My Business pre zákazníka.

2.11.3. Integrácia jazykových mutácií

2.11.3.1. Zákazníci si môžu zakúpiť integráciu jazykových mutácií na svoju web stránku.

2.11.3.2. Po uhradení služby zákazník dodá preklady textov svojej stránky a Starflix zaintegruje extra jazyk na zákazníkovu stránku v priebehu 10 pracovných dní.

2.11.3.4. Služba integrácie jazykových mutácií zahŕňa pridanie prekladov do max. 10 rôznych jazykov s textom nepresahujúcim 10 strán A4 napísaných veľkosťou písma 12.

Služba integrácie jazykových mutácií nezahŕňa preklad týchto textov, rovnako ako úpravy prekladov zaslané zákazníkom.

2.11.4. Integrácia Live-chatu

2.11.4.1. Zákazníci si môžu zakúpiť integráciu live-chatu na svoje web stránky.

2.11.4.2. Starflix používa najvyspelejší plug-in na live-chat „tawk.to“ alebo Facebook Messenger a integruje ich na zákazníkovu web stránku v priebehu 3 pracovných dní odo dňa prijatia prostriedkov za službu.

2.11.4.3. Po ukončení integrácie, Starflix zašle prihlasovacie údaje zákazníkovi na používanie live-chat aplikácie na oboch – desk topových aj mobilných zariadedniach.

3.1. Web Academy

 

3.1.1. Starflix financuje, developuje a podporuje vzdelávací projekt zameraný na rozvoj spoločnosti s názvom “Web Academy“, aby pomohol mladým talentovaným dizajnérom vstúpiť na trh s web dizajnom a dostať certifikáciu.

3.1.2. V rámci projektu Web Academy, Starflix ponúka malým a stredne veľkým biznisom príležitosť dostať službu tvorby web stránky alebo online obchodu bez účtovania tvorby. Tieto projekty sú tvorené účastníkmi projektu Web Academy pod dohľadom profesionálnych dizajnérov Starflixu.

3.1.3. Starflix si berie na starosť všetky právne povinnosti vyplývajúce z projektu Web Academy, vrátane povinnosti vykonať všetky služby dohodnuté v mene Web Academy.

3.1.4. Starflix garantuje, že účastníci projektu Web Academy vytvoria web stránky a online obchody v súlade s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami a podmienkami používania (viď sekcia 2.4) s výnimkou článku 2.4.1.8. s úpravou, že Web Academy zahŕňa len jedno kolo bezplatných úprav namiesto dvoch.

3.1.5. Majitelia malých a stredne veľkých biznisov, zapájajúci sa do projektu Web Academy, za účelom zabezpečenia vhodného pracovného prostredia a nástrojov potrebných na tvorbu, musia zabezpečiť web hosting Starflix pre vybraný projekt – web stránku alebo online obchod.

3.1.6. Starflix súhlasí a potvrdzuje, že zákazníci z Web Academy môžu používať všetko a majú rovnaké práva a povinnosti ako hociktorí iní zákazníci Starflixu, vrátane nákupov doplnkov produktov spoplatnených podľa platného samostatného cenníka.

 

3.2. KonzulTok

 

3.2.1. Starflix sa snaží byť otvorenou firmou a zvyšovať komunity biznisov, ktoré chápu sofistikáciu internetu a jeho možností. Touto snahou teda Starflix pozýva majiteľov akýchkoľvek veľkých biznisov, marketingových špecialistov, administračný personál na bezplatné konzultácie o online marketingu, kde dostanú rady podľa najvyšších profesionálnych štandardov.

3.2.2. Návštevníci môžu byť odmenení špeciálnymi zľavami počas konzultácie, ale účasť na konzultácii nezaväzuje klienta k nákupu nijakej služby Starflixu.

4.1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky a a podmienky používania boli spracované tak, aby sa vyhli komplexným právnym termínom v záujme zaistenia ich jasnosti.

4.2. Všetky nezhody vyplývajúce z týchto Všeobecných obchodných podmienok a podmienok poskytovania služieb musia byť vyriešené mimosúdnym dojednaním a iba ak nie je táto možnosť reálna, musia byť vyriešené podaním na príslušné orgány právneho poriadku Slovenskej republiky.

4.3. Starflix si vyhradzuje právo dopĺňať alebo upravovať znenie týchto Všeobecnýchobchodných podmienok a podmienok používania.

4.4. Ak klient neposkytne strom kategórií k online obchodu, W Academy vytvorí 5 akýchkoľvek kategórií k produktom;

4.5. Ak klient neposkytne zoznam produktov k online obchodu spolu s popisom, produktovými fotkami a cenou, W Academy pridá 2 produkty do každej kategórie s auto generovaným obsahom;

4.6. W Academy môže aplikovať rôzne riešenia v prípade, že klient neposkytne požadované informácie v projektovej dokumentácii. Nedodanie požadovaných informácií, či celej projektovej dokumentácie nemôže byť akceptovateľným dôvodom na vrátenie finančných prostriedkov za projektové práce, či web hosting.

 

Klient má možnosť zakúpiť si viac kôl zmien a opráv. V kolách zmien a opráv mimo základných rámcov programu W Academy sa akceptujú aj zmeny, ktoré sú v rozpore s prvotnou projektovou dokumentáciou, rovnako ako pridanie akéhokoľvek obsahu/funkcie, ktoré klient chce.

 

Website design

 

 1. Vytvorenie do 12 informatívnych stránok (podstránok);
 2. Vytvorenie unikátnej stránky s galériou (nie katalóg);
 3. Umiestnenie obsahu k týmto stránkam (do 12 strán A4 textu veľkosťou 12 (nie tabuľky) a/alebo 12 multimediálnych súborov (obrázky – .jpeg, .jpg., .png, .gif); videí (youtube);
 4. 3 rozličné typy, do 10 políčok na vyplnenie textovej informácie, napríklad meno, názov firmy, tel. číslo, email, predmet, text, atď.)

 

Online store design

 

 1. Vytvorenie do 10 informatívnych stránok (podstránok);
 2. Vytvorenie unikátnej stránky galérie (nie katalóg);
 3. Umiestnenie obsahu k týmto stránkam (do 10 strán A4 textu, napísaného veľkosťou 12 a/alebo 10 multimediálnych súborov);
 4. Vytvorenie do 5 kategórií produktov;
 5. Pridanie do 15 produktov (5 multimediálnych súborov k jednému produktu);
 6. Integrácia kontaktného formulára (do 10 políčok na vyplnenie textovej informácie, napríklad meno, názov firmy, tel. číslo, email, predmet, text, atď.);
 7. Online obchod je vytvorený do 25-30 pracovných dní od sfinalizovania projektovej dokumentácie.

 

Klient musí poskytnúť všetky prihlasovacie údaje a informácie potrebné na zaintegrovanie platobnej brány. Ak klient nedodá tieto informácie v projektovej dokumentácii alebo do 15 pracovných dní od sfinalizovania projektovej dokumentácie, W Academy dokončí službu tvorby online obchodu bez integrácie platobnej brány.