1.1. Definicje

 

1.1.1. Getspace – IT Perspective sp. z o.o. NIP: 5423267084 REGON: 366492034 KRS:0000661774, adres: Zwierzyniecka 60, 15-247 Białystok, adres strony internetowej: https://getspace.pl, e-mail: info@getspace.pl, podmiot reprezentujący markę Getspace na terenie RP.

1.1.2. Sklep online – strona internetowa z systemem sprzedaży pozwalającym kupować towary lub usługi przez internet.
1.1.3. Strona internetowa – zbiór danych i informacji dotyczących konkretnego tematu dostępnego w internecie.
1.1.4. Domena – adres strony internetowej (np. getspace.pl) i końcówka nazwy adresu email (np. @getspace.pl), może składać się z liter, cyfr i myślników.
1.1.5. Hosting – przestrzeń do przechowywania plików i baz danych, które można odczytywać przez sieć internetową.
1.1.6. Reklama internetowa – forma marketingu i reklamy, która dostarcza treść reklamy potencjalnym klientom korzystającym z internetu.
1.1.7. Logo – symbol składający się z liter i/lub elementów graficznych pozwalających wyróżnić firmę, jej produkty lub usługi od firm konkurencyjnych.

 

1.2. Założenia regulaminu

 

1.2.1. Celem tego regulaminu jest regulacja współpracy pomiędzy Klientem a Getspace, aby zapewnić profesjonalne i sprawne świadczenie usług przez Getspace.
1.2.2. Regulamin określa zasady zawierania, wykonywania i wypowiedzenia umów na wszystkie usługi, pakiety usług i dodatki sprzedawane za pośrednictwem strony getspace.pl.

 

1.3. Zasady świadczenia usług

 

1.3.1. Profesjonalizm. Ta zasada oznacza, że Getspace zapewnia najwyższą jakość usług, zorientowanych na interesy Klientów.
1.3.2. Precyzja. Ta zasada oznacza, że usługi są dostarczane terminowo i zgodnie z oczekiwaniami Klientów.
1.3.3. Skuteczność. Ta zasada oznacza, że Getspace wykorzystuje swoje zasoby w sposób jak najbardziej ekonomiczny, aby zapewnić jak najmniejsze koszty dla Klienta.
1.3.4. Empatia. Ta zasada oznacza, że wszyscy Klienci są traktowani uprzejmie i z należytym szacunkiem, nieporozumienia i problemy są rozwiązywane w przyjazny sposób, a wszystkie informacje przekazane firmie Getspace są poufne.
1.3.5. Współpraca. Ta zasada oznacza, że Getspace jest nastawiony na długotrwałe relacje z Klientami przynoszące korzyści obu stronom.

 

1.4. Zawarcie umowy

 

1.4.1. Umowa zawierana jest przez stronę internetową getspace.pl, która zawiera standardowe usługi oferowane przez firmę Getspace.
1.4.2. Klient, który chce zamówić daną usługę, musi dodać ją do koszyka, wypełnić formularz zamówienia, przeczytać i zgodzić się na Regulamin poprzez zaznaczenie pola „Przeczytałem z zgadzam się na Regulamin“ oraz opłacić usługi dodane do koszyka.
1.4.3. Jeżeli klient chce zamówić usługi niestandardowe, powinien skontakować się z działem obsługi klienta poprzez kontakt telefoniczny lub mailowy, aby uzyskać szersze informacje oraz wycenę.
1.4.4. Umowa pomiędzy firmą Getspace a Klientem jest uważana za zawartą po opłaceniu usług.
1.4.5. Umowa może być również zawarta na piśmie. Podpisana umowa może zostać wysłana na fizyczny adres Klienta lub zeskanowana i wysłana na adres email Klienta. Dla umów zawartych na piśmie niniejszy Regulamin jest uważany za pomocniczy.
1.4.6. Klient zgadza się na przesłanie faktury na podany adres email oraz dodanie jej do panelu klienta. Faktura wysyłana jest w pliku PDF. Jeżeli Klient życzy sobie otrzymać fakturę w formie papierowej, zobowiązany jest do przesłania takiej prośby na adres mailowy info@getspace.pl, oraz do pokrycia wszystkich kosztów wysyłki.

 

1.5. Realizacja usług

 

1.5.1. Getspace świadczy usługi z zachowaniem najwyższych standardów oraz zgodnie z niniejszym Regulaminem.
1.5.2. Aby spełnić wszystkie oczekiwania Klientów, usługi są realizowane z informacji, które zostały podane w formularzu informacyjnym. Formularz informacyjny można znaleźć na stronie getspace.pl.
1.5.3. Jeżeli Klient nie poda wszystkich wymaganych informacji w formularzu informacyjnym, Getspace zrealizuje usługę z dostarczonych informacji. Getspace może uzupełnić brakujące informacje oraz zastosować inne rozwiązania według własnego uznania w celu jak najlepszego wykonania usługi.
1.5.4. Getspace poinformuje Klienta o zrealizowanej usłudze mailowo lub telefonicznie. Usługę uznaję się za zrealizowaną i zaakceptowaną przez Klienta, jeżeli nie przedstawi on uzasadnionych uwag odnośnie niezrealizowania jakiegokolwiek punktu zamówionej usługi w przeciągu 5 dni roboczych.

 

1.6. Zakończenie umowy

 

1.6.1. Umowa kończy się, gdy jest wykonana przez dwie strony.
1.6.2. Umowa może zostać rozwiązana za zgodą obydwu stron.
1.6.3. Umowa może zostać rozwiązania przez jedną ze stron w przypadku istotnego naruszenia jej zasad zgodnie z prawem obowiązującym na terenie RP.
1.6.4. Umowa może zostać rozwiązana przez jedną ze stron w przypadkach przewidzianych w niniejszym Regulaminie.
1.6.5. Jeśli Klient jest konsumentem w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) art. 22[1] ma on prawo do rezygnacji z usług bez podania przyczyny w przeciągu 14 dni od dnia zawarcia umowy. W przypadku Klientów niebędących konsumentami w rozumieniu Ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 z późn. zm.) art. 22[1] okres 14 dni na rezygnację od zawartej umowy nie dotyczy.

2.1. Rejestracja domen

2.1.1. Getspace świadczy usługi rejestracji domen z następującymi rozszerzeniami: .pl, .com, .net, .org, .eu, .co.uk, .lt, .lv, .sk, .by, .ru. Lista możliwych rozszerzeń może być powiększona przez Getspace bez zmiany lub aktualizacji niniejszego Regulaminu.
2.1.2. Rejestracja domen odbywa się zgodnie z podanymi informacjami przez Klienta. Getspace nie ponosi odpowiedzialności za błędne wprowadzenie nazwy domeny lub innych informacji przez Klienta.
2.1.3. Domeny rejestrowane są w imieniu Klienta. Klient uważany jest za właściciela, a Getspace za obsługę techniczną domeny.
2.1.4. Wszystkie domeny zarejestrowane w Getspace mogą być używane z domyślnymi serwerami nazw ns1.getspace.us, ns2.getspace.us. Klient może zmienić serwery nazw na inne kiedykolwiek chce, ale Getspace nie gwarantuje w tym wypadku jakości zarządzania domeną pod serwerami nazw innych dostawców.
2.1.5. Domeny są rejestrowane bądź przedłużane na zamówiony i opłacony przez Klienta okres czasu. Getspace może rejestrować domeny za pośrednictwem innego dostawcy.
2.1.6. Getspace nie gwarantuje zarejestrowania domeny nawet w przypadku, jeśli na stronie getspace.pl jest wyświetlana jako dostępna. Jeśli Klient opłaci zarejestrowanie domeny, ale Getspace z jakiegokolwiek powodu jej nie zarejestruje, Getspace zwróci Klientowi całość opłaty za rejestrację domeny.
2.1.7. Klient zgadza się na to, że podane informacje będą widoczne w publicznej bazie WHOIS, używanej do identyfikacji właścicieli domen. Klient zgadza się i jest świadomy tego, że każde rozszerzenie domeny może mieć różne zasady rejestracji i rejestratorzy domen posiadają odmienne zasady odnośnie wyświetlania danych osobowych.
2.1.8. Getspace nie zwraca opłat uiszczonych za rejestracje domen w żadnym wypadku biorąc pod uwagę fakt, że żaden centralny rejestr nie zwraca kosztów rejestracji domen z wykluczeniem przypadku o którym mowa w punkcie 2.1.6 tego regulaminu.
2.1.9. Na 30 dni przed datą wygaśnięcia domeny, Getspace wysyła wiadomość mailową informującą o tym fakcie. Przedłużenie rejestracji domeny na wybrany okres czasu następuje automatycznie po opłaceniu i zaksięgowaniu wpłaty za wystawioną fakturę. W przypadku jeśli Klient nie opłaci faktury przed upływem daty wygaśnięcia domeny, Getspace nie gwarantuje możliwości przedłużenia rejestracji tej domeny po jej wygaśnięciu oraz może doliczyć dodatkową opłatę za odzyskanie domeny. Klient może dokonać opłaty za pomocą bramki płatności lub normalnego przelewu bankowego. W celu zapewnienia płynności działania domeny i jej przedłużenia, Klient musi dokonać płatności maksymalnie 3 dni przed upływem daty wygaśnięcia domeny.
2.1.10. Getspace umożliwia Klientowi pełne zarządzanie jego domenami tj. ustawianie i zmienianie serwerów nazw, adresów IP, przekierowań oraz transfer domen do innych rejestratorów.
2.1.11 Klient wprowadzając informacje identyfikujące właściciela rejestrowanych domen, potwierdza ich zgodność z prawdą. Klient zgadza się na to, że podane informacje będą użyte do rejestracji wybranych domen.

2.2. Usługi hostingu

2.2.1. Getspace oferuje następujące plany hostingowe: Hosting SSD (Planeta, Galaktyka, Kosmos), Hosting WordPress (Gwiazda, Konstelacja, Wszechświat), VPS (Start, Start Plus, Przyśpieszenie, Przyśpieszenie Plus, Podróż Kosmiczna, Podróż Kosmiczna Plus)
2.2.3. Getspace nastawiony jest na świadczenie usług hostingu na najwyższym możliwym poziome i zapewnia działanie serwerów przez 99,9% czasu. Klient zostanie poinformowany 1 dzień przed o planowanych zmianach technicznych, rutynowych pracach oraz ulepszeniach, które mogłyby wpłynąć na poprawne świadczenie usługi.
2.2.4. W razie problemów technicznych, Getspace jest zobowiązany do naprawienia problemu w jak najkrótszym czasie.
2.2.5. Getspace nie ustala żadnych limitów miejsca na dysku, przepustowości oraz utworzonych skrzynek mailowych w niektórych planach hostingowych. Aby zapewnić sprawną i profesjonalną obsługę, Getspace może ustalić limity Klientowi, jeżeli jego użycie zasobów wpływa negatywnie na płynne świadczenie usług innym Klientom. Nielimitowane zasoby nie są przeznaczone do projektów, które bezpośrednio dotyczą wykorzystania przestrzeni dyskowej tj. magazynowanie danych, archiwizacja plików audio oraz video, itp. Nielimitowane zasoby powinny być wykorzystywane do strony internetowej lub sklepu online.
2.2.6. Wszystkie informacje przesłane i przechowywane na serwerach Getspace, jak i wysłane oraz odebrane wiadomości mailowe przez Klienta, są uważane za jego własność.
2.2.7. Jeżeli pakiet hostingu zawierał dodatkowe usługi świadczone za darmo lub w obniżonej cenie w ramach tego pakietu, zerwanie umowy na świadczenie usługi hostingu oznacza anulowanie ceny specjalnej i zobowiązuje Klienta do opłacenia dodatkowych usług w regularnej cenie.
2.2.8. Getspace świadczy swoje usługi na najwyższym możliwym poziomie, ale nie jest odpowiedzialny za problemy w świadczeniu usług wynikających nie z winy Getspace lub z działania sił wyższych.
2.2.9. Getspace nie kontroluje ani nie ma wpływu na treści oraz pliki umieszczane na stronach internetowych przez Klientów, co za tym idzie nie ponosi za nie żadnej odpowiedzialności. Pełna odpowiedzialność za przechowywane informacje oraz pliki, zgodność z prawem obowiązującym na terenie RP, korzystanie ze skrzynki mailowej oraz treści przesyłane za pośrednictwem tej skrzynki leży po stronie Klienta.
2.2.10. Zabronione jest używanie utworzonych w Getspace skrzynek mailowych do rozsyłania spamu oraz archiwizowania plików. Getspace może zażądać od Klienta usunięcia archiwizowanych plików. Jeśli Klient tego nie zrobi, Getspace może zrobić to we własnym zakresie, ale zawsze po uprzednim poinformowaniu Klienta o dokonywanych czynnościach. Domyślnie skrzynki mailowe nie mają ograniczenia miejsca na dysku, ale jeśli jedna ze skrzynek mailowych Klienta znacząco wpływa na spadek wydajności usługi hostingu, limit miejsca może zostać ustalony.
2.2.11. Jeżeli Getspace wykryje podejrzane działania np. szkodliwą strukturę kodu tworzącą żądania serwera, nietypowy wzrost wykorzystania CPU, ciągłe rozsyłanie spamu lub inne możliwe zagrożenia dla poprawnego działania usługi hostingu, która jest świadczona innym Klientom, Getspace może zawiesić konto Klienta bez uprzedniego powiadomienia go o tym.
2.2.12. Usługa hostingu zostaje zawieszona, jeżeli nie zostanie opłacona do daty jej wygaśnięcia. Jeżeli usługa nie zostanie opłacona do 30 dni po dacie jej wygaśnięcia, zostanie ona usunięta z sytemu Getspace. Przywrócenie usuniętych danych jest możliwe za dodatkową opłatą oraz jeżeli miesięczna kopia zapasowa zawiera dane o koncie.
2.2.13. Klient może rozwiązać umowę w formie pisemnej z 30 dniowym wyprzedzeniem jeżeli Getspace nie zapewni poprawnego świadczenia usługi hostingu (serwer nie będzie działał więcej niż 36 godzin w przeciągu miesiąca kalendarzowego). W takim wypadku Getspace zwróci Klientowi opłatę za okres od daty przesłania chęci rezygnacji do daty wygaśnięcia usługi hostingu. W przypadku, gdy Klient chce rozwiązać umowę nie z powodu winy Getspace, opłata nie zostanie zwrócona jeśli Klient, osoba trzecia, lub na wyraźną prośbę Klienta – osoba reprezentująca Getspace rozpoczęła użytkowanie serwera tj. zainstalowano system zarządzania treścią, wgrano pliki, utworzono skrzynkę mailową, itp. Getspace rozpatrzy reklamację w przeciągu 15 dni roboczych od dnia przesłania chęci rezygnacji z umowy.
2.2.14 Klient może rozwiązać umowę w formie pisemnej w przeciągu 14 dni od daty zakupu usługi pod warunkiem, że Klient nie zaczął używać zasobów serwera.
2.2.15. Opłaty zostają zwrócone z wyłączeniem prowizji bramki płatności.
2.2.16. Okresem rozliczeniowym jest jeden miesiąc (równy miesiącowi kalendarzowemu).

2.3. Logo

2.3.1. Getspace oferuje dwa typy logo: logo i logo pro.
2.3.2. Aby zapewnić, że usługa stworzenia logo spełni oczekiwania Klienta, zostanie ono stworzone w oparciu o formularz informacyjny.
2.3.3. Logo jest tworzone w następującej kolejności: Getspace wysyła Klientowi formularz informacyjny, Klient odsyła uzupełniony formularz informacyjny i wszystkie niezbędne informacje do stworzenia logo, Getspace  przygotuje logo w przeciągu 5 dni roboczych i zaprezentuje je Klientowi.
2.3.4. Logo pro jest tworzone w następującej kolejności: Getspace wysyła Klientowi formularz informacyjny, Klient odsyła uzupełniony formularz informacyjny i wszystkie niezbędne informacje do stworzenia logo, Getspace przygotuje 3 różne rodzaje logo w przeciągu 5 dni roboczych, Klient wybiera jedno logo i może przedstawić swoje uwagi w przeciągu 10 dni roboczych, Getspace dokona zmian I przedstawi gotowe logo Klientowi.
2.3.5. Logo jest prezentowane w jednym formacie .pdf drogą mailową.
2.3.6. Ostateczna wersja logo jest prezentowana w 3 rozmiarach w formacie .png lub .jpeg oraz w formacie .ai.

2.4. Projekty internetowe

2.4.1. Postanowienia ogólne

2.4.1.1. Klienci mogą zamówić usługi kreowania strony internetowej i sklepu online na stronie internetowej getspace.pl. Klient zamawia daną usługę poprzez dodanie jej do koszyka. Do usług kreowania i hostingu klient może używać posiadanej już domeny lub jakiejkolwiek nowo zarejestrowanej domeny.
2.4.1.2. Umowa na kreowanie strony internetowej lub sklepu online uważana jest za wiążącą po opłaceniu faktury przelewem tradycyjnym na podany numer konta lub przez bramkę płatności.
2.4.1.3. Po zaksięgowaniu wpłaty Klient ma możliwość uzupełnienia formularza informacyjnego, w którym między innymi może podać swoje oczekiwania dotyczące usługi kreowania, koncepcje projektu, gamę kolorów, zakładki oraz ich tytuły, teksty, które powinny być użyte. Strony internetowe są wykonywane na podstawie informacji dostarczonych za pośrednictwem formularza informacyjnego.
2.4.1.4. Jeżeli Klient nie dostarczy wszystkich wymaganych informacji, Getspace przejmie inicjatywę i wykona usługę bazując na swojej wiedzy, doświadczeniu, najlepszych trendach w projektowaniu oraz potrzebie Klienta.
2.4.1.5. Brak wszystkich wymaganych informacji może być rozwiązany następującymi sposobami:

2.4.1.5.1. Jeżeli Klient nie dostarczy logo, Getspace doda plik .png ze znakiem handlowym/nazwą firmy Klienta w miejscu logo.
2.4.1.5.2. Jeżeli Klient nie sprecyzuje oczekiwań odnośnie zakładek, Getspace użyje standardowego zestawu zakładek (O nas, Usługi, Cennik, Kontakt)
2.4.1.5.3. Jeżeli Klient nie dostarczy tekstów, Getspace użyje tekstów tymczasowych “Lorem ipsum”, aby uzupełnić pola tekstowe.
2.4.1.5.4. Jeżeli Klient nie dostarczy zdjęć, grafik, filmów, Getspace wybierze je według własnego uznania.
2.4.1.5.5. Jeżeli Klient nie sprecyzuje oczekiwań odnoście gamy kolorów, Getspace wybierze je według własnego uznania.
2.4.1.5.6. Jeżeli Klient nie sprecyzuje oczekiwań odnośnie projektu strony, Getspace wykona cały projekt według własnego uznania.
2.4.1.5.7. Jeżeli Klient nie dostarczy danych logowania do panelu zarządzania domeną, Getspace stworzy stronę internetową na dowolnej domenie roboczej.
2.4.1.5.8. Jeżeli Klient nie dostarczy kategorii produktów do sklepu online, Getspace utworzy 5 przykładowych kategorii.
2.4.1.5.9. Jeżeli klient nie dostarczy listy produktów wraz z opisami do sklepu online, Getspace doda po 5 przykładowych produktów do każdej kategorii.
2.4.1.5.10. Jeżeli klient nie dostarczy zdjęć produktów do sklepu online, Getspace wybierze i doda przykładowe zdjęcia do produktów.
2.4.1.5.11. Jeżeli klient nie sprecyzuje jakie skrzynki mailowe powinny być utworzone, Getspace utworzy skrzynkę mailową info@domenaklienta

2.4.1.6. Getspace może zastosować różne rozwiązania, aby poradzić sobie z brakiem informacji wymaganych od Klienta. Niedostarczenie wymaganych informacji przez Klienta nie może być uznane za powód do zwrotu opłaty.
2.4.1.7. Kiedy strona internetowa zostanie skończona, Getspace poinformuje Klienta o tym fakcie drogą mailową i/lub telefoniczną oraz przekaże dane logowania do systemu zarządzania treścią danej strony internetowej.
2.4.1.8. Aby zapewnić, że projekt spełni oczekiwania Klienta, ma on prawo do przesłania listy poprawek oraz zmian dwukrotnie. Klient ma 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji o zakończonym projekcie na przesłanie w/w listy. Getspace wykona poprawki i/lub zmiany zawarte na liście w przeciągu 15 dni roboczych od ich otrzymania. Klient ma 5 dni roboczych po otrzymaniu informacji o zakończeniu dokonywania pierwszych zmian na przesłanie drugiej listy poprawek oraz zmian. Getspace wykona poprawki i/lub zmiany zawarte na drugiej liście w przeciągu 15 dni roboczych od ich otrzymania. Po zakończeniu dokonywania pierwszych oraz drugich zmian Klient zostanie poinformowany mailowo lub telefonicznie o tym fakcie. Jeśli Klient nie dostarczy listy poprawek oraz zmian zgodnie z niniejszymi warunkami i w podanych terminach oznacza to, że Klient zaakceptował projekt jako w pełni zakończony.
2.4.1.9. W celu zapewnienia przejrzystego i zoptymalizowanego procesu, Klient musi uzupełnić formularz informacyjny w pełni i z najwyższą starannością. Klient nie może zażądać zmiany rzeczy, które zawarł i zaakceptował w formularzu informacyjnym. Klient nie może zażądać dodania nowych treści, które mógł zawrzeć w formularzu informacyjnym, jednak Getspace może zgodzić się na dodanie dodatkowych treści według własnego uznania.

2.4.1.10. Klient ma możliwość zakupienia usługi dodatkowych poprawek i/lub zmian. Usługa dodatkowych poprawek i/lub zmian może obejmować zmianę rzeczy, które były zawarte w formularzu informacyjnym jak i dodanie zupełnie nowych informacji.
2.4.1.11 Jeżeli strona internetowa musi być stworzona na linku roboczym Getspace ze względu na brak zapewnienia domeny przez Klienta, Klient zobowiązany jest do zapłaty 150zł za każdy miesiąc utrzymania strony na linku roboczym.
2.4.1.12 Jeżeli Klient posiada aktywne konto hostingowe Getspace, przedstawiciel Getspace może dać zniżkę w wysokości 100% na usługę wymienioną w punkcie 2.4.1.11.

2.4.2. Kreowanie strony internetowej

2.4.2.1. Usługa kreowania strony internetowej jest zorientowana na stworzenie kompletnego i nowoczesnego wizerunku Klienta w internecie opartego na CMS WordPress.
2.4.2.2. Usługa kreowania strony internetowej zawiera:

2.4.2.2.1. Projekt graficzny, zainstalowanie i konfigurację WordPress’a;
2.4.2.2.2. Stworzenie eleganckiej i responsywnej strony odpowiadającej najnowszym globalnym trendom;
2.4.2.2.3. Stworzenie do 20 podstron;
2.4.2.2.4. Stworzenie unikalnej strony głównej;
2.4.2.2.5. Stworzenie unikalnego szablonu podstron;
2.4.2.2.6. Stworzenie unikalnej podstrony kontaktu;
2.4.2.2.7. Stworzenie unikalnego katalogu produktów/galerii;
2.4.2.2.8. Wybranie odpowiednich plików multimedialnych na slider;
2.4.2.2.9. Umieszczenie informacji do podstron (do 20 stron A4 tekstu napisanego rozmiarem czcionki 12 i/lub do 20 plików multimedialnych);
2.4.2.2.10. Umieszczenie logo;
2.4.2.2.11. Dodanie ikony Favicon;
2.4.2.2.12. Wybranie czcionki tekstów;
2.4.2.2.13. Responsywność strony internetowej;
2.4.2.2.14. Dodanie map Google;
2.4.2.2.15. Dodanie linków do stron mediów społecznościowych (maksymalnie 10);
2.4.2.2.16. Dodanie formularza kontaktowego (do 10 pól tekstowych np. imię, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, temat, treść wiadomości, itp.);

2.4.2.3. Usługa kreowania strony internetowej nie zawiera pisania i edycji tekstów oraz edycji plików multimedialnych.
2.4.2.4. Strona internetowa zostanie stworzona w przeciągu 30 dni roboczych po uzupełnieniu i przesłaniu formularza informacyjnego.

2.4.3. Kreowanie sklepu online

2.4.3.1. Usługa kreowania sklepu online jest zorientowana na funkcjonalność i nowoczesność sklepu online bazując na WooCommerce.
2.4.3.2. Usługa kreowania sklepu online zawiera:

2.4.3.2.1. Projekt graficzny, zainstalowanie i konfigurację WordPress’a oraz WooCommerce;
2.4.3.2.2. Stworzenie funkcjonalnego, eleganckiego i responsywnego sklepu online odpowiadającego najnowszym globalnym trendom;;
2.4.3.2.3. Stworzenie do 20 podstron;
2.4.3.2.4. Stworzenie unikalnej strony głównej;
2.4.3.2.5. Stworzenie unikalnego szablonu podstron;
2.4.3.2.6. Stworzenie unikalnej podstrony kontaktu;
2.4.3.2.7. Stworzenie unikalnej podstrony galerii produktów;
2.4.3.2.8. Umieszczenie informacji do podstron (do 20 stron A4 tekstu napisanego rozmiarem czcionki 12 i/lub do 20 plików multimedialnych);
2.4.3.2.9. Dodanie do 10 kategorii produktów;
2.4.3.2.10. Wybranie odpowiednich plików multimedialnych na slider;
2.4.3.2.11. Dodanie do 50 produktów (po 5 do każdej kategorii);
2.4.3.2.12. Dodanie funkcji koszyka;
2.4.3.2.13. Dodanie podstrony podsumowania zamówienia;
2.4.3.2.14. Dodanie bramki płatności kompatybilnej z WooCommerce (dostępna bezpłatna wtyczka);
2.4.3.2.15. Umieszczenie logo;
2.4.3.2.16. Dodanie ikony Favicon;
2.4.3.2.17. Wybranie czcionki tekstów;
2.4.3.2.18. Responsywność sklepu online;
2.4.3.2.19. Dodanie map Google;
2.4.3.2.2o. Dodanie linków do stron mediów społecznościowych (maksymalnie 10);
2.4.3.2.21. Dodanie formularza kontaktowego (do 10 pól tekstowych np. imię, nazwa firmy, numer telefonu, adres e-mail, temat, treść wiadomości, itp.);

2.4.3.3. Klient musi przekazać wszelkie dane logowania oraz informacje potrzebne do skonfigurowania bramki płatności. Jeżeli Klient nie dostarczy tych informacji wraz formularzem zamówienia lub w przeciągu 15 dni roboczych, Getspace stworzy sklep online bez zintegrowania go z bramką płatności.

2.4.3.4. Sklep internetowy zostanie stworzony w przeciągu 30 dni roboczych po uzupełnieniu i przesłaniu formularza informacyjnego.

2.5.  Administracja strony

2.5.1. Aby zapewnić swoim Klientom stały rozwój ich strony internetowej, Getspace oferuje usługę administracji strony jako odrębną usługę.
2.5.2. Umowę na administrację strony uważa się za zawartą po opłaceniu wystawionej faktury za tę usługę.
2.5.3. Usługa administracji strony zawiera:

2.5.3.1. Dodanie, zmianę i aktualizowanie informacji tekstowych, zdjęć oraz grafik;
2.5.3.2. Aktualizowanie systemu zarządzania treścią, wtyczek i dodatków do ich najnowszych wersji.
2.5.3.3. Utworzenie nowych skrzynek mailowych oraz pomoc przy ich konfiguracji.

2.5.4. Usługa administracji strony dodatkowo obejmuje 1 godzinę projektowania/rozwoju w miesiącu, jednak Klient w razie potrzebny może zwiększyć ilość godzin usługi projektowania/rozwoju. Godzina projektowania/rozwoju nie przechodzi na następny miesiąc jeżeli nie zostanie wykorzystana.

2.6. SEO

2.6.1. Getspace zachęca do wzbogacenia strony internetowej lub sklepu online o usługi, które pozwolą na uzyskanie wyższych pozycji w wyszukiwarkach.
2.6.2. Celem usługi SEO (Search engine optimization) jest zoptymalizowanie zawartości strony internetowej, aby spełniała wymagania silników wyszukiwania oraz w rezultacie była wyżej w rezultatach wyszukiwania.
2.6.3. Usługa SEO zawiera:

2.6.3.1. Stworzenie strategii słów kluczowych;
2.6.3.2. Zoptymalizowanie permalinków;
2.6.3.3. Zoptymalizowanie tytułów podstron;
2.6.3.4. Dodanie i optymalizację meta opisów;
2.6.3.5.Dodanie oddzielnego słowa kluczowego dla każdej podstrony;
2.6.3.6. Optymalizację gęstości słów kluczowych i ich umiejscowienia na stronie;
2.6.3.7. Dodanie i zoptymalizowanie tytułów SEO;
2.6.3.8. Zoptymalizowanie obrazów;
2.6.3.9. Rejestrację do silników wyszukiwania SEO;
2.6.3.10. Stworzenie i zatwierdzenie mapy witryny w pliku .xml;
2.6.3.11. Zaprezentowanie podstron w wyszukiwarce;
2.6.3.12. Ustawienie priorytetu wersji witryny;
2.6.3.13. Konfigurację pamięci podręcznej;
2.6.3.14. Stworzenie i przedstawienie raportu przed i po.

2.6.4. Usługa SEO zostanie wykonana w przeciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania wszystkich niezbędnych informacji od Klienta.
2.6.5. Getspace stosuje najlepsze narzędzia i techniki optymalizacji stron internetowych pod silniki wyszukiwania, aby zapewnić jak najwyższą pozycję w rezultatach wyszukiwania. Getspace nie kontroluje ani nie wpływu na wyniki wyszukiwania, ale dostosowuje stronę internetową do wymagań wyszukiwarki i nie może zagwarantować ani określić dokładnej pozycji w rankingu po optymalizacji pod silniki wyszukiwania.

2.7. Usługi zarządzania kampaniami reklamowymi

2.7.1. Klient może zamówić usługi związane z zarządzaniem kampaniami reklamowymi na platformach Google, Facebook, Yandex, Bing, LinkedIn i Twitter..
2.7.2. Usługi zarządzania kampaniami reklamowymi na tych platformach zawierają: utworzenie konta reklamowego, napisanie tekstów reklamowych, ustawienie budżetu przeznaczonego na reklamę, skonfigurowanie wszystkich ustawień i właściwości kampanii, optymalizację kampanii, monitorowanie przebiegu kampanii oraz przedstawienie raportu rezultatów. Usługi zarządzania kampaniami reklamowymi nie zwierają: stworzenia lub edycji banerów, filmów lub innych materiałów wizualnych. Usługi związane z zarządzaniem kampaniami reklamowymi mogą być zakupione jako osobne i niezależne od innych usług Getspace.
2.7.3. Usługi zarządzania kampaniami reklamowymi są wykonywane zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta. Klient przekazuje informacje poprzez formularz informacyjny w którym określa cel kampanii i grupę docelową odbiorców, podaje produkty lub usługi wraz z opisami, przesyła materiały wizualne (jeśli są wymagane), ustala słowa/frazy kluczowe oraz datę rozpoczęcia i zakończenia kampanii. Dodatkowo w formularzu informacyjnym Klient może zawrzeć wszelkie uwagi lub specjalne wymagania odnośnie usługi zarządzania kampaniami reklamowymi.
2.7.4. Jeżeli Klient nie dostarczy wszystkich wymaganych informacji, Getspace rozwiąże to według własnego uznania. Jeżeli Klient nie ustali daty rozpoczęcia kampanii, zostanie ona rozpoczęta w przeciągu 5 dni roboczych. Jeżeli Klient nie ustali długości trwania kampanii, zostanie ona ustawiona na miesiąc kalendarzowy. Jeżeli ustalony budżet nie będzie wystarczający na miesiąc kalendarzowy, wtedy czas trwania kampanii zostanie ustalony na jak najwięcej dni z minimalnym możliwym do ustalenia budżetem.
2.7.5. Klient zostanie poinformowany o uruchomieniu kampanii reklamowej jeden dzień przed jej rozpoczęciem oraz trzy dni robocze przed jej zakończeniem. Klient może poprosić o raport z przeprowadzonej kampanii reklamowej. Raport zostanie przesłany w przeciągu 5 dni roboczych po otrzymaniu takiej prośby.

2.8. Banery reklamowe

2.8.1. Klienci mogą zamówić usługę stworzenia banerów online.
2.8.2. Po opłaceniu usługi stworzenia banerów, Klient powinien uzupełnić i przesłać formularz informacyjny odnośnie stworzenia banerów.
2.8.3. Getspace stworzy banery zgodnie z informacjami przesłanymi w formularzu informacyjnym i przedstawi je Klientowi w przeciągu 5 dni roboczych, przesyłając gotowy projekt w wiadomości mailowej. Banery są przesyłane w formacie .jpeg lub .gif.
2.8.4. Klient może przesłać swoje uwagi i zmiany odnośnie przedstawionych banerów w przeciągu 5 dni roboczych. Jeżeli Klient nie prześle żadnych uwag ani zmian w przeciągu 5 dni roboczych, oznacza to pełną akceptację banerów.

2.9. Tworzenie strony w mediach społecznościowych

2.9.1. Klienci mogą zamówić usługę tworzenia strony w mediach społecznościowych.
2.9.2. Po opłaceniu usługi tworzenia strony w mediach społecznościowych, Klient powinien uzupełnić i zatwierdzić formularz informacyjny odnośnie usługi tworzenia strony w mediach społecznościowych.
2.9.3. Getspace tworzy i dodaje zdjęcie profilowe oraz zdjęcie w tle do danej strony w mediach społecznościowych oraz informuje Klienta o wykonaniu usługi w przeciągu 5 dni roboczych od dnia dostarczenia formularza informacyjnego.
2.9.4. Klient może przesłać swoje uwagi i zmiany odnośnie wykonania usługi w przeciągu 5 dni roboczych od dnia otrzymania informacji o wykonaniu usługi tworzenia strony w mediach społecznościowych przez Getspace. Jeżeli Klient nie prześle żadnych uwag ani zmian w przeciągu 5 dni roboczych, oznacza to pełną akceptację banerów.

2.10. Administracja strony w mediach społecznościowych

2.10.1. Klienci mogą zamówić usługę administracji strony w mediach społecznościowych.
2.10.2. Klient wybiera ilość postów w tygodniu, które mają być opublikowane i opłaca usługę.
2.10.3. Po opłaceniu usługi, Klient powinien uzupełnić formularz informacyjny. Usługa administracji strony w mediach społecznościowych jest wykonywana zgodnie z informacjami przekazanymi przez Klienta w formularzu informacyjnym

2.11. Dodatki

2.11.1.  Google Analytics

2.11.1. Klienci mogą zamówić usługę integracji strony z Google Analytics.
2.11.2. Klient opłaca usługę i dostarcza informacje konieczne do wykonania usługi.
2.11.3. Getspace wykona usługę w przeciągu 5 dniu roboczych od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych informacji.

2.11.2. Google Mój Biznes

2.12.1. Klienci mogą zamówić usługę Google Mój Biznes.
2.12.2. Klient opłaca usługę i dostarcza informacje konieczne do wykonania usługi.
2.12.3. Getspace wykona usługę w przeciągu 3 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych informacji.

2.11.3. Dodatkowe języki

2.11.3.1. Klienci mogą zamówić usługę integracji swojej strony internetowej z dodatkowymi językami.
2.11.3.2. Klient opłaca usługę i dostarcza tłumaczenia, które mają być dodane do strony internetowej. Getspace zintegruje dodatkowy język ze stroną Klienta w przeciągu 10 dni roboczych od dnia otrzymania wszystkich niezbędnych informacji.
2.11.3.3. Usługa dodatkowe języki zawiera dodanie tłumaczeń do 10 podstron z maksymalnie 10 stronami A4 pisanymi w rozmiarze 12.
2.11.3.4. Usługa dodatkowe języki nie zawiera tłumaczenia tekstów oraz korekcji tekstów przesłanych przez Klienta.

2.11.4. Live-chat

2.11.4.1. Klienci mogą zamówić usługę integracji swojej strony z live-chat.
2.11.4.2. Getspace używa najbardziej zaawansowanych wtyczek live-chat – “tawk.to” lub Facebook Messenger.
2.11.4.3. Getspace  zintegruje live-chat ze stroną internetową Klienta w przeciągu 3 dni roboczych od dnia opłacenia usługi.
2.11.4.4. Po wykonaniu usługi Starfilix przesyła dane logowania do live-chat, aby Klient mógł z niego korzystać z pulpitu lub aplikacji mobilnej.

2.11.5. Kopia zapasowa

2.11.5.1. Klienci mogą zamówić usługę przywrócenia kopii zapasowej
2.11.5.2. Klient informuje Getspace o dniu z którego ma zostać przywrócona kopia zapasowa. Jeśli kopia zapasowa z danego dnia nie będzie dostępna, Getspace poinformuje o innej, najbliżej dacie kopii zapasowej, którą posiada.
2.11.5.3. Getspace wykona usługę w przeciągu 24 godzin w czasie standardowym (bez opłat lub za opłatą 60-120zł netto w zależności od posiadanego planu hostingu) lub w 1 godzinę w czasie przyspieszonym (za opłatą 349zł netto)
2.11.5.4. Getspace zastrzega sobie prawo do niewykonania usługi, jeśli żadna z posiadanych kopii zapasowych przez Getspace nie będzie odpowiadała Klientowi. W tym wypadku Getspace zwróci Klientowi pełną opłatę za usługę przywrócenia kopii zapasowej, jeśli taka była uiszczona.

 

2.12 Pliki

2.12.1 Na serwerach zależnie od wybranego planu istnieją limity ilości plików na serwerze – 100 000 miękkiego limitu (110 000 twardego) lub 200 000 miękkiego limitu (220 000 twardego). Limit miękki od twardego różni się tym, że powyżej limitu miękkiego istnieje dodatkowy margines pozwalajacy na minimalne jego przekroczenie. Margines ten jest wyznaczony przez limit twardy, powyżej, którego nic nie może zostać zapisane. Każdy plik (tj. strona internetowa, obraz, wiadomość e-mail itp.) na Twoim koncie uwzględniany jest w tym limicie. Konta użytkowników, które stale tworzą i regularnie usuwają dużą ilość plików, mają setki tysięcy plików lub powodują uszkodzenie systemu plików, mogą zostać oznaczone do sprawdzenia lub/I zawieszenia. Główną przyczyną wykorzystania limitów jest zazwyczaj pozostawienie przez użytkowników włączonego adresu catchall i nie sprawdzanie skrzynki pocztowej głównego konta. Z biegiem czasu gromadzą się tam dziesiątki tysięcy wiadomości, przekraczając tym samym wskazane limity. Aby wyłączyć domyślną skrzynkę pocztową, zaloguj się do cPanelu i wybierz „Poczta”, następnie „Domyślny adres”, „Ustaw domyślny adres”, a następnie wpisz: „: fail: Nie ma tutaj takiego użytkownika”.

2.12.2 Konta VPS można stosować z limitem plików wynoszącym 500 000, zapewnia to lepszą ochronę systemu plików w przypadku, gdy konto jest przeciążone. W odpowiednio uzasadnionych przypadkach limit ten może zostać zwiększony. Prośbę o to można wysłać do naszego działu wsparcia technicznego.

3.1. WordPress Academy

 

3.1.1. Getspace finansuje, rozwija i wspiera społeczny projekt WordPress Academy, aby pomóc młodym i utalentowanym osobom wejść na rynek projektowania i tworzenia stron internetowych oraz zdobyć praktyczne umiejętności.
3.1.2. W ramach projektu WordPress Academy, Getspace daje możliwość małym biznesom, aby otrzymały stronę internetową lub sklep online za darmo. Wszystkie projekty są realizowane przez uczniów WordPress Academy pod okiem ekspertów Getspace.
3.1.3. Getspace ponosi pełną odpowiedzialność wynikającą z projektu WordPress Academy, w tym także obowiązek wykonania wszystkich usług uzgodnionych w imieniu WordPress Academy.
3.1.4. Getspace gwarantuje, że uczniowe WordPress Academy stworzą stronę internetową lub sklep online zgodnie z niniejszym Regulaminem (patrz punkt 2.4) z wyjątkiem podpunktu 2.4.1.8, ponieważ w ramach WordPress Academy Klient ma prawo przesłać poprawki jeden raz.
3.1.5. Osoby, które biorą udział w projekcie WordPress Academy muszą zapewnić hosting pod wybrany projekt – strony internetowej lub sklepu online.
3.1.6. Getspace zapewnia, że osoby biorące udział w projekcie WordPress Academy korzystają z tych samych praw jak każdy inny Klient Getspace, w tym także do zakupu produktów i usług w specjalnych cenach.

 

3.2. Dzień konsultacji

 

3.2.1. Getspace stara się być firmą otwartą, przekazywać wiedzę na temat tego, jakie możliwości rozwoju niesie ze sobą internet. W związku z tym, Getspace zaprasza wszystkich zainteresowanych na darmowe konsultacje dotyczące marketingu internetowego i służy radą zgodnie z najwyższymi standardami.
3.2.2. Podczas konsultacji Goście mogą otrzymać specjalne zniżki. Uczestnictwo na konsultacji nie zobowiązuje Gości do zakupu jakichkolwiek usług.

4.1. Niniejszy regulamin został przygotowany bez użycia skomplikowanych pojęć prawnych, aby mógł być przejrzysty i zrozumiały.
4.2. Wszelkie powstałe spory muszą być rozwiązane na drodze negocjacji, a jeżeli nie będzie to możliwe, wtedy spór będzie rozpatrzony przez właściwy sąd rejonowy.
4.3. Getspace zastrzega sobie prawo do możliwości zmiany niniejszego regulaminu.